Nghệ An: Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải

UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND, ngày 06/01/2023 quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo Quyết định, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh đều được phép hoạt động vận chuyển chất thải trừ các tuyến đường cấm theo quy định của pháp luật.

Về thời gian vận chuyển chất thải: Trên địa bàn thành phố Vinh, đối với chất thải nguy hại xe vận chuyển chất thải được phép hoạt động từ 22 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau; các chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, các tuyến đường hạn chế thời gian lưu thông thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An và các quy định khác của pháp luật. Tại các tuyến đường khác, thời gian vận chuyển từ 08 giờ đến 16 giờ và từ 21 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Đối với địa bàn các huyện, thị xã, các tuyến đường được vận chuyển chất thải bao gồm: Tuyến đường trong khu vực đô thị (đường đô thị) và đường ngoài khu vực đô thị (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng… nằm ngoài khu vực đô thị), trừ các tuyến đường cấm theo quy định của pháp luật.

Thời gian được phép hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại ở địa bàn các huyện, thị xã là từ 21 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau; chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý từ 08 giờ đến 16 giờ và từ 21 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Tỉnh Nghệ An ra quy định về các tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc vận chuyển chất thải. Trong đó, chủ nguồn thải là cơ quan chịu trách nhiệm khai báo, quản lý và tổ chức việc vận chuyển chất thải theo đúng quy định của pháp luật.

Đơn vị vận chuyển phải chấp hành các quy định của pháp luật khi vận chuyển chất thải trên các tuyến đường; thực hiện các quy định của Pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; quản lý, sử dụng các phương tiện vận chuyển chất thải đúng lộ trình và thời gian vận chuyển theo quy định của pháp luật; có phương án khắc phục sự cố và chịu trách nhiệm trong quá trình vận chuyển chất thải theo quy định; lắp đặt thiết bị định vị đối với phương tiện vận chuyển chất thải phải cung cấp tài khoản cho Sở Giao thông Vận tải. Đối với các phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải cung cấp tài khoản cho Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát, quản lý.

UBND các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển chất thải thuộc địa bàn theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra chủ nguồn thải, đơn vị vận chuyển chất thải thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Tải nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý, giám sát và xử lý các phương tiện vận chuyển chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Theo Đình Tiệp

Link gốc: https://baotainguyenmoitruong.vn/nghe-an-quy-dinh-tuyen-duong-thoi-gian-van-chuyen-chat-thai-348761.html