Nghệ An: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh, các huyện, thành, thị, ban quản lý dự án và các chủ đầu tư quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2022. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới theo kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Nghệ An đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, không chấp thuận điều chỉnh, trả vốn.

Ngày 21/11, thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh đã có Văn bản số 9069 đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị (gọi tắt là UBND cấp huyện), ban quản lý dự án và các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2022 theo tinh thần Công văn số 7997/BKHĐT và Văn bản số 799/BKHĐT ngày 07/11 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, một số đối tượng dự án không thể thực hiện điều chỉnh hoặc trả vốn bao gồm: Các dự án vốn nước ngoài đã được UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trả vốn tại Công văn số 707/UBND-KT ngày 16/9/2022. Tuy nhiên, hiện nay cả nước có 31 tỉnh, thành đề xuất giảm kế hoạch năm 2022 nhưng không có địa phương đề xuất bổ sung vốn. Vì vậy không thể thực hiện việc trả vốn.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3, điều 46, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ: “Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 15/11 hàng năm theo kế hoạch”.

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành; UBND cấp huyện; Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành giải ngân theo kế hoạch đã cam kết, không đề xuất điều chỉnh vốn sau ngày 15/11/2022.

Đối với các dự án vướng mắc dự kiến không giải ngân hết chỉ tiêu, kế hoạch thuộc đối tượng nêu trên (bao gồm cả vốn trong nước và nước ngoài), yêu cầu chủ đầu tư quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc để hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2022.

Về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới theo kế hoạch đầu tư công năm 2023, hiện nay, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo mức vốn tại Công văn số 7248/BKHĐT và Chính phủ trình Quốc hội tại Báo cáo số 419/BC-CP ngày 16/10/2022. Theo đó, nguyên tắc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 như sau: “… Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án theo thứ tự ưu tiên nêu trên mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư, trường hợp chưa kịp hoàn thiện thủ tục đầu tư tại thời điểm lập kế hoạch thì trong báo cáo lập kế hoạch phải cam kết hoàn thiện quyết định đầu tư của các dự án trước khi giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 (trước ngày 31/12/2022)”.

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành; UBND cấp huyện và các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục trình quyết định đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 (bao gồm cả ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và vốn chương trình mục tiêu quốc gia), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định trước ngày 20/11//2022. Giao các sở chuyên ngành tổ chức thẩm định trước ngày 10/12/2022 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 17/12/2022./.

Theo Thanh Hà

Link gốc: https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/nghe-an-don-doc-day-nhanh-tien-do-dau-tu-cong-tren-dia-ban-127084.html