Nhiều bất cập, hạn chế trong tiếp công dân, quản lý đất đai, xây dựng tại Sơn La

Ngày 12/11, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Hà Nội, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì việc công bố công khai Kết luận số 1035/KL-TTCP ngày 30/06/2021 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Sơn La.


Cuộc họp công bố công khai Kết luận số 1035/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. 

Đó là trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết: Việc ban hành văn bản quy định, chỉ đạo điều hành đối với một số lĩnh vực chưa đầy đủ; văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể, chưa kiên quyết, kịp thời cho nên việc triển khai thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn sai sót, chưa đáp ứng nhu cầu.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với một số lĩnh vực, như: tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công khai minh bạch trong việc chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản thu nhập còn hạn chế, chưa tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức pháp luật đối với cán bộ, công chức cũng như trong nhân dân; số việc khiếu nại, tố cáo sai chiếm tỷ lệ lớn (khiếu nại là 71%, tố cáo là 64%). Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa kịp thời, thiếu thủ tục xử lý theo quy định, phân loại và xử lý đơn thư vẫn còn nhầm lẫn.

Việc ghi chép, theo dõi cập nhật kết quả tiếp dân tại sổ tiếp vẫn chưa đầy đủ, tổng hợp số liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ vụ việc tại các huyện, sở còn thiếu khoa học, chưa tập trung đầu mối, khó khăn cho việc tra cứu…

Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Trong việc triển khai và thực hiện một số dự án sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị, qua kiểm tra cho thấy, quy hoạch chi tiết xây dựng của công trình, dự án không phù hợp; chức năng sử dụng đất không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án được duyệt không phù hợp với quy hoạch được cấp; cấp giấy phép xây dựng cho dự án không phù hợp với quy hoạch được duyệt, thu hồi và giao đất thực hiện dự án không đúng đối tượng, chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm; không thực hiện quy định của pháp luật về việc ký quỹ đầu tư.

Việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất chưa kịp thời; chủ đầu tư thực hiện xây dựng một số hạng mục công trình không phép hoặc không tổ chức triển khai thực hiện dự án sau khi được giao đất.

Việc giao đất thuộc quy hoạch đường giao thông, hành lang lưới điện không đúng quy định; một số dự án triển khai chậm tiến độ, phương án giải phóng mặt bằng không khả thi; việc ký hợp đồng thuê đất ở một số dự án sử dụng đất chưa thể hiện tiền thuê đất trong nội dung hợp đồng; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho tổ chức không có sơ đồ thửa đất trong giấy chứng nhận.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La còn chậm, chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý, chưa đạt theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ….

Thanh tra Chính phủ cho biết, trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, việc ban hành văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật của UBND tỉnh về đơn giá xây dựng, công trình còn hạn chế, thiếu sót; việc UBND tỉnh ủy quyền cho cấp huyện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ của đô thị là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc quản lý và việc quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng đối với một số dự án chưa đúng quy định của pháp luật. Nhiều đồ án quy hoạch chi tiết có chức năng sử dụng đất không phù hợp quy hoạch chung; một số đồ án quy hoạch chi tiết có phạm vi nằm ngoài quy hoạch chung, bố trí quy hoạch dự án nằm hai bên của đường quốc lộ không đúng quy định…

Công tác quản lý, cấp phép xây dựng một số dự án còn yếu kém, không phù hợp quy hoạch chung; xây dựng tại một số dự án khu vực đô thị không đúng giấy phép xây dựng được cấp, chậm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Qua thanh tra, kiểm tra trực tiếp chín dự án đầu tư xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt, chấp thuận đầu tư trong kỳ để làm cơ sở đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư trên địa bàn, cho thấy vẫn còn những hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Từ những nội dung nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La hoàn thiện, ban hành các văn bản quản lý còn thiếu; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra trách nhiệm đối với việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chú trọng thực hiện các giải pháp công khai, minh bạch, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; chấn chỉnh, xử lý các tồn tại hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Về công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng và thực hiện một số dự án, UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh lại quy mô cơ cấu vốn đối với các công trình, dự án đã được phê duyệt, xác định tính cấp thiết của từng công trình, dự án để có kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm của giai đoạn tiếp theo, tránh đầu tư dàn trải, tập trung vốn cho các công trình cấp bách, trọng điểm để phát huy hiệu quả vốn đầu tư…

Chấn chỉnh công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, công tác thẩm định dự toán, tổng dự toán công trình, công tác thẩm định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tăng cường việc hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, giám sát, đánh giá đầu tư cho các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về xử lý trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Sơn La tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân có liên quan các thiếu sót, sai phạm được được nêu trong kết luận thanh tra.

Theo Song Linh/nhandan.vn

Link gốc: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/nhieu-bat-cap-han-che-trong-tiep-cong-dan-quan-ly-dat-dai-xay-dung-tai-son-la-673720/