Nghệ An: Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản gửi các Sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Các nhà thầu đang thi công một dự án sử dụng vốn đầu tư công tại Nghệ An.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An vừa ký ban hành Công văn số 1329/UBND-KT về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án.

Để tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban Quản lý sử dụng vốn đầu tư công, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ, rà soát, quán triệt, triển khai các giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế đã nêu tại Công văn số 1660/BCT-ĐT ngày 15/2/2024 của Bộ Tài chính, về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 1660/BTC-ĐT ngày 15/02/2024.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn: baoxaydung.com.vn