Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Chấn chỉnh, tăng cường quản lý đầu tư công, đấu thầu và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ban hành Công văn số 577/UBND-TCKH về chấn chỉnh, tăng cường quản lý đầu tư công, đấu thầu và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Chấn chỉnh, tăng cường quản lý đầu tư công, đấu thầu và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Huyện Kỳ Anh tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, việc triển khai thực hiện đầu tư công trên địa bàn huyện Kỳ Anh thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư công, công tác lựa chọn nhà thầu, tăng cường xử lý nợ đọng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công trên địa bàn huyện trong thời gian tới, UBND huyện Kỳ Anh yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã và các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công.

Các phòng, ban, ngành và địa phương cần tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; coi việc xây dựng kế hoạch là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tiến độ, giải ngân các chương trình dự án theo đúng kế hoạch đề ra, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và UBND các xã tăng cường trách nhiệm trong công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. Việc đề xuất, quyết định đầu tư dự án phải đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; phù hợp với quy hoạch vùng huyện, các quy hoạch có liên quan; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công 5 năm; bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội Đảng bộ huyện và các chương trình, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan. Xác định đúng thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm quyền mua sắm hàng hóa và chào hàng cạnh tranh. Xác định đúng thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm quyền mua sắm hàng hóa và chào hàng cạnh tranh.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án. Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện theo quy định.

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, UBND các xã chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành và thời hạn báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hằng năm; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng chậm lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Chấn chỉnh, tăng cường quản lý đầu tư công, đấu thầu và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

UBND huyện Kỳ Anh yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, UBND huyện Kỳ Anh còn yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Các cấp, các ngành tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành.

Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án không được yêu cầu các tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thi công dự án khi chưa được bố trí vốn, gây nợ đọng xây dựng cơ bản. UBND các xã rà soát kỹ các khoản nợ xây dựng cơ bản thuộc phạm vi quản lý của địa phương; cân đối, bố trí nguồn để thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản và tuyệt đối không để phát sinh thêm nợ mới.

Phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát, tham mưu UBND huyện phương án cân đối, bố trí vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án do cấp huyện quyết định đầu tư theo quy định.

Tác giả: Trần Minh

Nguồn: baoxaydung.com.vn